QËLLIMI

Kudo dhe në ç’do situatë, me këdo që jemi në kontakt, direkt apo indirekt, madje edhe me veten tonë, na nevojitet ai lloj proçesi, veprimi, organizimi apo kontrolli që zakonisht e quajmë ‘Menaxhim’.

Kjo faqe ka për qëllim që të informojë dhe të mësojë atë lloj arti që autori e perkufizon si:

‘Menaxhimi Krijues për Zhvillim Personal dhe Profesional’.

Kjo do të thotë që gjithësecili të mund ta mësojë dhe ta praktikojë KUDO ‘Artin e Menaxhimit’, në jetën dhe në punën e tij, dhe jo si një ‘Kopje e rradhës’ apo qasjeve taktike, por përmes krijimtarisë së tij, për arritur një NIVEL TË RI rezultatesh të dëshiruara në punë dhe në jetë, me vetveten dhe  me të tjetët.

Teoritë, këshillat dhe praktikat e Menaxhimit Krijues pasi janë testuar nga autori prej disa vitesh, kanë sjellë dukshëm rezultatet e pritura. Ato funksionojnë natyrshëm si parime që mund të zhvillohen në raport me mendimin, besimin, punën dhe mënyrën individuale që gjithsecili arrin të përvetësojë dhe ushtrojë potencialin e tij.

Objektivi qëndron në përhapjen e ‘Inteligjencës Emocionale dhe Praktike’, si ndihmë për komunitetin, ekonominë si dhe zhvillimin personal dhe profesional të gjithësecilit.

Suksese, nëse keni nisur këtë ‘rrugë’!